CCC:s Informationspolicy

Chinese Crested Clubs INFORMATIONSPOLICY
Riktlinjer för information och kommunikation
Fastställd 2018-05-16
Policyn är framtagen för att klargöra vad som gäller för Chinese Crested Clubs (nedan kallat CCC) interna och externa information och kommunikation.

Mål
CCC ska sträva efter att aktivt informera och sprida kunskap om vår ras och dess specifika
egenskaper samt om vår verksamhet, både internt ochexternt. Medlemmarna ska ha tillgång till information om vad som händer i CCC och lätt finna den information de söker.

Informationen från CCC ska:
• vara korrekt, öppen, lättillgänglig och relevant
• vara välplanerad och integrerad i beslut
• ges medan den är aktuell
• skapa realistiska förväntningar
All information inom CCC ska präglas av öppenhet, tillgänglighet och saklighet. Information ska
ges i alla frågor av betydelse för olika berörda. Vi ska uttrycka oss klart, enkelt och undvika onödiga facktermer och förkortningar. Informationen ska anpassas efter mottagarens behov, kunskap och erfarenhet. Hur informationen utformas och sänds har stor betydelse för
hur den uppfattas av mottagaren. Det gäller både språk och ordval, men också grafisk form och illustrationer. De som är direkt berörda ska om möjligt informeras först. Den interna informationen bör alltid förekomma den externa. Information som bygger på antaganden
och som inte har väl dokumenterat faktaunderlag pubbliceras inte. Kommunikationen ska vara så direkt som möjligt. Den information vi själva sprider ska följa CCC:s grafiska profil.

Klubbstyrelsens ansvar
CCC:s styrelse ansvarar för övergripande information om klubben, kontakter med massmedia,
marknadsföring, reklam och sponsring samt för CCC:s grafiska profil.

Regionernas ansvar
Varje region arbetar självständigt, fristående och på ideell basis och ska verka för att ge lokal förankring av verksamheten. Regionombuden ansvarar för informationen som lämnas  inom den egna lokala verksamheten, vars aktiviteter bör följa klubbens stadgar, riktlinjer och verksamhetsplan. I varje region ansvarar de tillsatta regionombuden enskilt för den information som lämnas och för att den överrensstämmer med klubbens. Vid behov kan regionerna få råd och stöd från klubbstyrelsen i informations-och kommunikationsfrågor.

Medlemmarnas ansvar
På samma sätt som CCC har ett ansvar för att informera har också medlemmarna ansvar för att söka upp, ta del av och själva ta initiativ till kommunikation med sin region och med klubbstyrelsen.

Våra informationskanaler
Mottagare nås via flera olika kanaler. Vid val av informationskanal krävs både omsorg och kompetens. Bäst lyckas det om man kan sända information via så många kanaler som möjligt t.ex.:
• Kinesposten
• Hemsidan
• Regionombuden
• Klubbens kommittéer
• Uppfödare
• Valphänvisare
• SDHK, SKK, andra rasklubbar
• Hundsport och andra hundtidningar
• Övriga medier, radio och tv

Val av bilder och illustrationer
När vi informerar om rasen, både internt och externt, är det viktigt att vi försöker att ge en nyanserad bild av vår ras, som förstärker bilden av Chinese Crested Dog både som en älskad sällskapshund, men också som de stora möjligheternas ras med många fler användningsområ-
den. Det är en arbetsvillig och levnadsglad ras och den behöver aktiveras och motioneras regelbundet för att må bra. Chinese Crested Dog utmärker sig idag inom många områden som rallylydnad, viltspår, vårdhund, Agility, nosework och tom IPO. Ett sätt att påverka bilden av rasen
är genom noggranna val av illustrationer, både på hemsidan, i Kinesposten och övriga trycksaker. Välj i första hand bilder med ett aktivt budskap. Variera gärna bilderna så att rasens mångfald speglas.

Intern information
Syftet med klubbens interna information är att informera klubbens medlemmar om beslut och frågor som rör klubbens verksamhet, samt att förmå medlemmarna att i sin tur sprida information om rasen, klubben och dess aktiviteter. Interna målgrupper är t.ex. klubbens regioner, uppfödare, valphänvisare, kommittéer, funktionärer, Kinespostens redaktör och övriga medlemmar.

Extern information
Syftet med CCC:s externa information är att nå valpköpare och Chinese Crested Dog ägare för främjande av medlemskap i CCC, att sprida kunskap om vår ras och verksamhet, samt att bedriva en kontinuerlig kommunikation med andra hundklubbar. Externa målgrupper är t.ex. valpköpare, CCDägare (som ej är medlem), SKK, SDHK, andra rasklubbar och specialklubbar, samt övriga hundvärlden. Massmedia är en prioriterad målgrupp eftersom genomslagskraften ofta är stor. Till massmedia räknas även våra kanaler såsom Kinesposten, hemsidan, Hundsport samt andra hundtidningar och övrig media.

Svara på e-post
Alla som har en e-postadress från CCC har en skyldighet att bevaka sin brevlåda och att besvara inkommande e-post så fort som möjligt. Informera gärna övriga styrelseledamöter vid längre frånvaro såsom semester. Om du har tekniska problem med din dator ska detta meddelas till sekreteraren.

CCC:s främsta ambassadörer
Alla medlemmar i CCC fungerar som ambassadörer och är viktiga för att ge en god extern information. Klubben behöver ambitiösa uppfödare, valphänvisare, funktionärer och andra aktiva medlemmar. Utan deras arbete med att informera om vår ras och CCC skulle vi inte ha så många medlemmar som vi har. Det är engagemanget för rasen som skapar förutsättningar för ett stort antal medlemmar.

Massmediekontakter
Massmedia hör till samhällets främsta informationskällor och opinionsbildare och påverkar i hög grad människors attityder till hundar. Vi ska aktivt arbeta med massmediekontakter och medverka till att mångfalden i våra aktiviteter och vår ras sakligt speglas i media. Varje kontakt med massmedia är en möjlighet att påverka attityderna och kunskapen om vår ras och verksamhet.
Syftet med CCC:s massmediekontakter är att övriga CCD ägare, som inte är medlemmar, samt
andra rasklubbar och allmänheten ska få en korrekt bild av vår ras med dess specifika egenskaper och den verksamhet klubben bedriver.

Information till massmedia
Informationen till massmedia ska vara aktiv, öppen och ärlig och kännetecknas av lättillgänglighet och framförhållning.

Att uttala sig till media
Den som vill uttala sig till media ska göra detta i samråd med klubbens ordförande, PR-ansvarig, informationsansvarig eller i förekommande fall ansvarig för det aktuella området. Medlem som uttalar sig till media bör noga skilja på när man uttalar sig som företrädare för
klubben och när man uttalar sina privata åsikter.

Hitta rätt person
När man får en förfrågan från massmedia är det viktigt att tänka efter vem som är bäst lämpad att svara. Kontakta gärna någon ur klubbstyrelsen för hjälp med att hitta lämplig person.

Rätt att avstå
Alla har rätt att avstå från att uttala sig för massmedia.
Yttrandefrihet och meddelarfrihet är rättigheter och inte skyldigheter.