RAS – Rasspecifik avelsstrategi

RAS

RAS – rasspecifika avelsstrategier

ras framsida

De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram strategier för aveln inom vissa raser. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

Klicka här för att läsa mer på SKK om rasspecifika avelsstrategier

Rasklubben hade gjort i ordning ett nytt förslag till RAS och skickat in till SDHK samtidigt som SKK bytte mall för hur dokumentet skulle utformas vilket gjorde att rasklubben var tvungna att göra om arbetet. Detta arbete pågår nu och under tiden är det dokumentet som godkändes 2004 som gäller för rasen.

Här kan du läsa RAS för Chinese Crested hos SKK